* VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 30/2010/TTLT/BGDĐT-BTP

https://thuvienphapluat.vn/bulletin/document.aspx?key1=I=RFME56TTTV

* CÁC KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG:

Ke hoach pho bien giao duc phap luat nam hoc 2021-2022.doc

KH tổ chức bồi dưỡng pháp luật.docx

QĐ BCĐ pho bien giao duc phap luat nam hoc 2021-2022.doc

* PHÒNG DỊCH COVID-19

Qd_406_QĐ phê duyệt sổ tay phòng chống dịch Covid.pdf

Sổ tay phòng dịch covid-19 tại trường học.pdf

Công tác tập huấn cho CB, GV, NV, chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp tại trường

https://thhoangliethm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nhung-viec-cha-me-can-lam-khi-tre-mac-covid-19.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

1. LUẬT GIÁO DỤC

Luật GD.pdf

2. LUẬT TRẺ EM

Luật Trẻ em.pdf

3. LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Luật hôn nhân và gia đình.pdf

4. TÁC HẠI CỦA CHẤT KÍCH THÍCH

CV LUẬT TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA.pdf

CV PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

luat-bao-ve-moi-truong-2020.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

CV PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. TIẾP DÂN - XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI

tt-04-2021-ttcp-quy-trinh-tiep-cong-dan.pdf

tt-05-2021-ttcp-xu-ly-don-khieu-nai-tcao-knghi-phan-anh.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT CHỐNG THAM NHŨNG.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------