Các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC

* Các văn bản về Cải cách hành chính:

TT

SỐ VĂN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH VB

TÊN VĂN BẢN

NƠI BAN HÀNH VB

NỘI DUNG VĂN BẢN

1

Kế hoạch số 2387/KH-SGDĐT

30/6/2021

Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Sở GDĐT

1. KH 2387-KH-SGD.pdf

2

Kế hoạch số 202/KH-UBND

25/6/2021

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025

UBND quận Hoàng Mai

2. KH 202-TT Tuyen truyen.pdf

3

Kế hoạch số 230/KH-UBND

9/8/2021

Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

UBND quận Hoàng Mai

3. KH-230-2021-01.pdf

4

Kế hoạch số 47/KT-HĐTĐKT

09/6/2021

Tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2025

UBND quận Hoàng Mai

4. KH 47-TC phong trào thi đua.pdf

5

Kế hoạch số 438/KH-SGD&ĐT

23/02/2022

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Sở GDĐT

5. KH 438-KH-SGDDT.pdf

6

Kế hoạch số 55/KH-UBND

14/02/2022

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của quận Hoàng Mai

UBND quận Hoàng Mai

6. KH-55-2022.pdf

7

Kế hoạch số 83/KH-UBND

24/02/2022

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2022

UBND quận Hoàng Mai

7. KH-83-2022-01.pdf

8

Kế hoạch số 251/KH-PGD&ĐT

19/7/2021

Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai

Phòng GD&ĐT

8. Ke_hoach_so_251_cua_PGD.pdf

9

Kế hoạch số 18/KH-THHL

22/7/2021

Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của trường TH Hoàng Liệt

Trường TH Hoàng Liệt

9. Cải cách HC GĐ 21-25.pdf

10

Kế hoạch số 12/KH-THHL

12/3/2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của trường TH Hoàng Liệt

Trường TH Hoàng Liệt

10. CCHC 2022.pdf

11

Công văn số 05/THHL

25/02/2022

Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2022 trường TH Hoàng Liệt

Trường TH Hoàng Liệt

11. CV.pdf

12

 

 

Minh chứng về công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2022 (Hình ảnh, tin bài,…)

Trường TH Hoàng Liệt

http://thhoangliethm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-thong-tin-trong-dang-ky-tuyen-s.html

 

* Các văn bản về thủ tục hành chính:

1

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

08/6/2010

Kiểm soát TTHC

Chính phủ

1. Nghi-dinh-so-63-2010-KSTTCH.pdf

2

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

19/10/2016

Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Chính phủ

2. QĐ 45.TTg.pdf

3

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

07/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Chính phủ

3. NĐ 92.CP.pdf

4

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

23/4/2018

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chính phủ

4. NĐ 61.NĐCP.pdf

5

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

06/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chính phủ

5. 107.NĐCP.pdf

6

Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT

24/6/2021

Công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. QĐ 2108_QD_BG&ĐT.pdf

7

Quyết định số 1057/QĐ-UBND

13/3/2020

Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố

7. QD_1057_don_gian_hoa.pdf

7b

Kế hoạch 161/KH-UBND

12/7/2021

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

UBND Thành phố

7b. KH 161-2021_UBND.pdf

8

Quyết định số 4524/QĐ-UBND

21/10/2021

Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

UBND Thành phố

8. quyet-dinh-4524.pdf

9

Quyết định số 492/QĐ-UBND

07/02/2022

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC); danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND thành phố Hà Nội

9. QĐ 492_ve_thu_tuc.pdf

10

Công văn số 417/SGDĐT-VP

21/02/2022

Về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã tại Quyết định số 492//QĐ-UBND ngày 07/02/2022

Sở GDĐT

10. CV 417 SGD.pdf

11

Kế hoạch số 67/KH-SGD&ĐT

11/01/2022

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Sở GDĐT

11. KH 67 Ke-hoach.pdf

12

Kế hoạch số 22/KH-UBND

18/01/2022

Triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại quận Hoàng Mai giai đoạn 2021 - 2025

UBND quận Hoàng Mai

12. KH-22-2022-01-signed_d37562e6d4.pdf

13

Công văn số 263/PGD&ĐT

09/8/2021

Chuyển trường, học lại và tiếp nhận học sinh tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2021-2022

Phòng GDĐT

13. Cong_van_so_263_cua_PGD.pdf

14

Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT

14/01/2022

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai

Phòng GDĐT

14. KH số 07 của PGD.pdf

15

Công văn số: 36/PGD&ĐT

17/02/2022

Tuyên truyền các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến năm 2022 của ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai.

Phòng GDĐT

15. CV_so_36_cua_PGD.pdf

16

Công văn số 37/PGD&ĐT

22/02/2022

Kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Phòng GDĐT

16. CV số 37 của PGD.pdf

17

Kế hoạch số 03/KH-THHL

16/01/2022

Kiểm soát TTHC năm 2022

Trường TH Hoàng Liệt

17. Kiểm soát TTHC.pdf

18

Thông báo số 10/TB-THHL

20/7/2021

Phân công cán bộ, viên chức phụ trách công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại trường…..

Trường TH Hoàng Liệt

18. Phân công.pdf

19

Quyết định số 04/QĐ-THHL

17/01/2022

Thành lập tổ công tác rà soát thủ tục hành chính năm 2022

Trường TH Hoàng Liệt

19. Tổ CT.pdf

20

 

 

Minh chứng bài tuyên truyền các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến năm 2022 (Hình ảnh, tin bài,...)

 

Trường TH Hoàng Liệt

http://thhoangliethm.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-thong-tin-trong-dang-ky-tuyen-s.html

21