* DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022:

DANH MỤC HỒ SƠ QCDC.xlsx

1.Chi thi 30-ct-tw-1998.doc 

2.ket_luan_so_120.doc 

3.Quy dinh so 11 trung ương 2019.pdf 

4.Luat giao duc 2019 chuan.pdf 

5.Hướng dẫn số 01-HD_2 ban dan van trung uong.pdf 

6.VanBanGoc_04.2015.NĐ.CP.pdf 

7.VanBanGoc_NÐ 149 CP.pdf 

8.24.signed_01.pdf 

9.VanBanGoc_01.2016.TT.BNV.pdf 

10.Thông tư 11 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở GD công lập.pdf 

11.VanBanGoc_52.2012.TT.BGDDT.pdf 

12.so 04 thanh uy ngay 14.1.2016.pdf 

13.so 2200 thanh uy 25.5.2017 qcdc.pdf 

14.cong-van-1741-sgddt-tccb-ha-noi-trien-khai-thong-tu-thuc-hien-dan-chu-trong-co-so-giao-duc.pdf 

15.KH-32-2020-01-signed.PDF

DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, LƯƠNG THƯỞNG.xlsx

1. NĐ 204-2004-NĐ-CP.docx 

2. QĐ 244-2005-QĐ-TTg.docx 

3. NĐ 54-2011-NĐ-CP.docx 

4. NĐ 117.2016.NĐ-CP.pdf 

5.NĐ 38-2019-CP.pdf 

6. TT33BGD HDan che do PC chuc vu trong cac CSGD cong lap.doc 

7. TT Số 02-2007-TT-BNV.docx 

8.TT Số 08-2013-TT-BNV.docx 

9.TT 01-BGDDT.PDF 

10.TT03.2021.TT-BNV.pdf 

11. CV 1326.2021-SNV.pdf 

12.CV1332.2021.UBND-NV.pdf 

13.HD 5126.2020.UBND-NC.doc 

14.CV 847.2014.UBND - NV.doc 

15.QUY CHE CHI TIEU NOI BO 2021.doc 

16. NĐ 17.2021.pdf 

17.TT02.2021.TT-BNV.pdf

* DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM HỌC 2021-2022:

DANH MỤC HỒ SƠ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.xlsx

1. Luật-khiếu-nại-02_2011_QH13.doc 

2. Luật-tiếp-công-dân-so-42_2013_QH13.pdf 

3. Luật Tổ cáo số 25_2018_QH14_36713.doc 

4. Văn bản họp nhất số 10-vbhn-vpqh.pdf 

5. Chi-thi-10-ct-ttg-thu-tuong-chinh-phu.pdf 

6. Chi-thi-35-CT-TW.pdf 

7. Chỉ thị số 14ct-ttg.pdf  

18. Quyết định số 27-2018-QĐ-UBND.pdf 

22.Nội quy tiếp công dân.docx 

25. Thông báo lịch tiếp công dân.docx 

25.Lịch tiếp công dân.docx

DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM HỌC 2021-2022:

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.xlsx

 2. luat_4.Thuchanhtietkiem.doc 

3.nghi-dinh-59-2019.pdf 

4.CT 10. 2019.pdf 

5. CT 10.2013.docx 

6.ND_130.2020.CP.pdf 

7.CT_30.TTg.doc 

8. Nghị Định_84.2014.ND-CP.pdf 

9.nghi-quyet-47-nq-nam-2020.pdf 

10.2276_QD-TTg_461179.doc 

11.TT 08.2013.pdf 

12.33-CT_TW.doc   

15.QD_861.signed.pdf 

16. 5571_BGDDT-TTr.2013.doc 

17.8784_BGDDT-GDTrH.2013.doc 

18.TT 36 quy chế thực hiện công khai.2017.pdf 

19.TT 35.2016.BTC.pdf 

20.thong-tu-188-2014-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf 

21.CT1737-CT-BGD ĐT.2018.pdf 

22.1362-BGDDT-TTr.pdf 

23.ke-hoach-206-kh-ubnd-ha-noi-2019.pdf 

24.khub-245-2020-01_signed.pdf 

26.qdub-675-2021-01_signed.pdf 

27.KH 134-PCTN-cua-So-GDDT-chinh-thuc-nam-2021.pdf 

28.2400-KH-SGD(08.07.2021_16h49p07)_signed.pdf 

32. KH 515 GD_ĐT giai đoạn 2019-2021.pdf

* DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ QUY TĂC ỨNG XỬ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022:

02. Quyết định 03.2007 BNV. Về việc ban hành Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên.docx 

04. Chương trình 04 CTr- TƯ. VB này đã hết hiệu lực.docx 

04b. Bổ sung Q Đ 1299.QĐ-TTg Ngày 3.10.2018 (1).docx 

04b. Bổ sung Q Đ 1299.QĐ-TTg Ngày 3.10.2018.docx 

05. Quyết định 522 QĐ -UBND Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức,.docx 

08.Quyết định số 874.QĐ-BTTTTVề việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.docx 

12. KH-147-2017-01-signed.pdf 

13.KH-98-2018-01_signed.pdf 15.KH-133-2018-01-signed.pdf 

16.QD-1817-2018-01_signed.pdf 

17-CV-3223-2020-01-signed2fd1c2e6d4.pdf 

18-KH-258-2020-01-Đề án XD VHUX của UBND Quận.pdf 

19.CV-454-2021-01-signed_signed.pdf 

20- CV-1478-2021-01-tăng cường QLCB,CC,VC.pdf 

21- Công văn số 208PGD&ĐT- thực hiện quy tắc ứng xử của CB, GV, NV.pdf

* DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ NĂM HỌC 2021-2022:

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, CSVC.xlsx

1. luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017.pdf 

2. ND số 43.2016.ND-CP.doc 

3. ND số 04.2016.ND-CP.docx 

4. 151.signed.pdf 

5. nghi-dinh-so-152-2017-NĐ-CP-ngay-27-thang-12-nam-2017.doc 

6. nghi-dinh-117-2016-nd-cp-chinh-phu.pdf 

7. nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-sap-xep-lai-xu-ly-tai-san-cong.pdf 

8. nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap.pdf 

9. 50-qdttg.pdf 

10. Thông tư 33.2005.doc 

11. thong-tu-lien-tich-71-2014-ttlt-btc-bnv-bo-noi-vu.pdf 

12. thong-tu-40-2017-tt-btc-bo-tai-chinh (1).pdf 

13. thong-tu-61-2017-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf 

14. thong-tu-36-2017-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao.pdf 

15. thong-tu-144-2017-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf 

16. thong-tu-40-2017-tt-btc-bo-tai-chinh.pdf 

17. thong-tu-90-2018-tt-btc-huong-dan-cong-khai-ngan-sach-voi-don-vi-du-toan-ngan-sach.doc 

18. thong-tu-16-2019-tt-bgddt-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi.pdf 

19 .quyết định sô 202012QĐUBND.doc 

20. quyet-dinh-51-2013-qd-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi.pdf 

21. nghi-quyet-05-2020-nq-hdnd-ha-noi-ve-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2020-2021.pdf 

23. CV-1896-2020-01-signed.PDF 

24. CV-2884-2020-01-signed.PDF 

25. Quyết định số 6799QĐ-UBND.pdf 

26. CV-3268-2020-01-signed_signed.pdf 

27. 6225 QD-UBND.pdf 

28. CV-1728-2021-01-signed_signed.pdf

* DANH MỤC VĂN BẢN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QLCV NLĐ:

TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QLCV NLĐ.xlsx

1. bộ luật 45.2019.QH14.pdf 

2. bộ luật số 58.2010.QH12.doc 

3. bộ luật số 52.2019.QH14.pdf 

4. Nghị định số 68.2000.ND.CP.doc 

5. nghị định 161.2018.NĐ.CP.pdf 

6. nghị định 106.2020.NĐ.CP.pdf 

7. nghị đinh 112.2020.NĐ.CP.pdf 

8. nghị định 115.2020.NĐ.CP.pdf 

9. nghị định 145.2020.NĐ.CP.pdf 

10. nghị định 24.2021.NĐ.CP.pdf 

11. CV11025 VPCP.pdf 

12. NQ-102.signed.pdf 

13.TT 48.2011-TT.BGDĐT.pdf 

14. thông tư 06.2015.TTLT.BGDDT.BNV.doc 

16. cong-van-5378-bnv-ccvc.doc 

17. CV 5081BNV-CCVC.pdf 

18. thông tư 06.2020.BNV.pdf 

19. CV 217 BGD ĐT.pdf 

20. thông tư 01.2021.TT.BGDDT.pdf 

21. công văn số 971.BGDDT.pdf 

22. quyết đinh 07.2015.UB.UBND.pdf 

23. quyết đinh 14.2017.QĐ.UBND.pdf 

24. quyết định 1769.QĐ.UBND.pdf 

25. CV 443 UBND Ha Noi.pdf 

28. CV 1122 SNV-XDCQ.PDF 

30. công văn số 1326.SNV.XDCQ.pdf 

31. CV-1769 SNV.PDF 

33. CV-1332-2021-01 UBND HM.pdf 

36. TB 110 của UBND quận về thăng hạng.pdf 

38. TB 505 UBND HM.pdf 

39. TB-162-2021-UBND HM.pdf

* DANH MỤC HỒ SƠ TĐKT:

DANH MỤC HỒ SƠ THI ĐUA KHEN THƯỞNG.xlsx

THI ĐUA QUẬN:

4. CV ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CĐ KHỐI GD (1).pdf 

5. ĐK THI ĐUA KT CĐGD (1).pdf 

6. TB PHÂN CĐ KHỐI GD (1).pdf 

7. KH phát động thi đua 2021.pdf 

8. HD tổng kết phong trào thi đua GVNĐVN 2020 (1).pdf 

9. KH biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021.pdf

THI ĐUA CÁC CẤP:

1. Luật sửa đổi bổ sung 2013.pdf 

2. Luật TĐKT 2013.doc 

3. Nghị định 91 năm 2017.pdf 

4. Thông tư Quy định 1 số điều NĐ 91.pdf 

5. Thông tư Hdan công tác TĐKT ngành GD.PDF 

9. KH SGD Triển khai cuộc thi NTVT năm 20-21.pdf 

10. KH-SGD Công tác TĐKT ngành GD năm 2021.pdf 

11. KH SGD Ctac TĐKT ngành gdoan 21-25.pdf 

12. KH thi đua khen thưởng 21-25.pdf 

13. KH-thi đua khen thưởng năn 2021.pdf 

14. CV thi đua GD năm 2021.pdf 

15. CV tổ chức hoạt động thi đua quận hoàng mai-signed.PDF

38.Quy che thi dua khen thuong nam hoc 2021-2022.doc

* QUY CHẾ DÂN CHỦ:

DANH MỤC HỒ SƠ QCDC.xlsx

1.Chi thi 30-ct-tw-1998.doc 2.ket_luan_so_120.doc 

3.Quy dinh so 11 trung ương 2019.pdf 

4.Luat giao duc 2019 chuan.pdf 

5.Hướng dẫn số 01-HD_2 ban dan van trung uong.pdf 

6.VanBanGoc_04.2015.NĐ.CP.pdf 

7.VanBanGoc_NÐ 149 CP.pdf 

8.24.signed_01.pdf 

9.VanBanGoc_01.2016.TT.BNV.pdf 

10.Thông tư 11 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở GD công lập.pdf 

11.VanBanGoc_52.2012.TT.BGDDT.pdf 

12.so 04 thanh uy ngay 14.1.2016.pdf 

13.so 2200 thanh uy 25.5.2017 qcdc.pdf 

14.cong-van-1741-sgddt-tccb-ha-noi-trien-khai-thong-tu-thuc-hien-dan-chu-trong-co-so-giao-duc.pdf 

15.KH-32-2020-01-signed.PDF

:* VĂN BẢN CÔNG KHAI:

VB CÔNG KHAI.xlsx

1. QĐ 192.2004.docx 

2. Thông tư 21.2005.docx 

3.61_2017_tt_btc.pdf 4. TT 90-BTC.signed.pdf 

5.TT 36 quy chế thực hiện công khai.2017.pdf 

6.TT-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc.pdf 

7. 611_thuc_hien_tt36_cong_khai_doi_voi_csgd_153201811.pdf

* VĂN BẢN THI ĐUA CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN:

2. Luật TĐKT 2013.doc 

3. Nghị định 91 năm 2017.pdf 

4. Thông tư Quy định 1 số điều NĐ 91.pdf 

5. Thông tư Hdan công tác TĐKT ngành GD.PDF 9. KH SGD Triển khai cuộc thi NTVT năm 20-21.pdf 

10. KH-SGD Công tác TĐKT ngành GD năm 2021.pdf 

11. KH SGD Ctac TĐKT ngành gdoan 21-25.pdf 

12. KH thi đua khen thưởng 21-25.pdf 

13. KH-thi đua khen thưởng năn 2021.pdf 

14. CV thi đua GD năm 2021.pdf 

15. CV tổ chức hoạt động thi đua quận hoàng mai-signed.PDF